تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - خون

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

خون

همه دست و بالم خونی شده بود. تا خواستم شیر آبو باز کنم،صدای پا اومد.
کسی رو بیدار کرده بودم؟! تا به طرف در برگشتم،یهو لامپ روشن شد. مامان بود.
دم در وایستاد و زل زد به دستای خونیم. بعد لباسام. گفت : خدا مرگم بده،اینا چیه؟!
سرمو آوردم بالا. هنوز از دماغم خون میچکید................پ . ن : ارسال به آینده است...


[ 1391/05/31 ] [ 15:50 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]