تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - فریـــــاد

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

فریـــــاد

پیرمرد به گذشته نگاه کرد و با خود فکر کرد در تمام عمرش فقط لحظه هایی را که با خودش جنگیده است واقعا زندگی کرده است . بعد ، انگار دلش نیرو گرفته باشد ، انگار دوباره نیروی خودش را باور کرده باشد،به یاد آورده باشد ، روی تخت نیم خیز شد و با تمام وجود ، از تهِ دل فریاد کشید.

[ 1391/06/29 ] [ 23:39 ] [ کوئیپر ] [ نظریات() ]